Categorieën

Informatie

Nieuwsbrief

Verkoopsvoorwaarden HondenTrimSalon Fleur

1. Toepassing en goedkeuring voorwaarden

1.1 De bestelling en verkoop van producten via www.natuurvoedingvoorhonden.be wordt u aangeboden door Mevrouw Maton Roxanne, zelfstandige handel drijvende onder de benaming HondenTrimSalon Fleur, met ondernemingsnummer -0825.574.522 en zetel Laar 13 2630 Aartselaar.
Telefoon 0474/62.92.95
Mail: info@hondentrimfleur.be


1.2 Onder "Koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en), aankoopt via de webshop evenzo iedere bezoeker van de webshop.

1.3 Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop www.natuurvoedingvoorhonden.be of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name degene die gelden voor de verkoop in de winkel van verkoper.

1.5 De verkoper is uitsluitend actief in België en Nederland Bijgevolg kan de verkoper uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België of Nederland gelegen is en dit leveringsadres geen postbusadres is.

1.6 Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.

1.7 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

2. Tot standkoming van de overeenkomst

2.1 Er komt slechts een verkoopsovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan bij bevestigingsschrijven op de hoogte stelt.

2.2 De ontvangst van het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.

2.3 De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen.

In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.

3. Prijzen

3.1 De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen, uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten. Schrijffouten onder voorbehoud

3.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.

3.3 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.

3.4 De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven.

3.5 De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het totstandkomen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.

3.6 Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.

3.7 De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

4. Betaling

4.1 Voor de bestelling van producten via de webshop zijn er volgende betaalmogelijkheden voorzien:

-Leveringen onder rembours gebeuren met bankcontact.
-Betaling bij afhaling dit kan cash gebeuren of met bankcontact, via overschrijving, visa, mister cash,masterd card, meastro

Onze online betalingen worden afgeleverd door onze partner multisafepay en paypal

Bovendien garandeert onze kopersbescherming, Fast Checkout guaranteed, elke aankoop met een garantie tot wel € 200,-.

4.2 De verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het onveilig, foutief of nalatig gebruik van de webshop door de koper zelf, noch voor gebeurlijke schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem, behoudens grove schuld of opzet vanwege de verkoper, zijn aangestelden of lasthebbers.

4.3 De verkoper respecteert de regels met het oog op het toelaten van de terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen conform de Wet van 6 april 2010 betreffende de Marktpraktijken en Consumenten bescherming.

4.4 In het geval een betalingstermijn werd bedongen en in elk geval 30 dagen na levering is de koper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 1 % per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 .

5. Levering

5.1 De vers producten worden opgestuurd met eigen leveringsdienst naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres), dit enkel op zaterdag van 7u tot 15u
Alle andere producten worden verzonden via Bpost ofDpd.


5.2 Uiteraard stelt de HondenTrimSalon Fleur alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren, de koper stelt alles in het werk de producten in ontvangst te nemen tijdens de leveringstermijn.We streven ernaar om alle aangekochte artikels zo snel mogelijk te leveren.Het kan gebeuren dat bepaalde producten niet voorradig zijn. In dat geval maken we dit zo snel mogelijk bekend. U kan zelf kiezen of u op de levering wil wachten, vervangen of annuleren.

5.3 Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen koper en verkoper.

Bij ontstentenis van bijkomende termijn wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zal de verkoper de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.

5.4.Verzending via DPD tot 20 kg

DPD Bezorg uw bestelde producten aan huis, om de kwaliteit te garanderen versturen we geen diepvriesvoeding met een pakketjesdienst.
Pakketten worden direct opgestuurd na betaling (zie betaalmethode)
                                     

5.5. verzending via BPOST van 20,5 tot 28 kg


Bpost Bezorg uw bestelde producten aan huis, om de kwaliteit te garanderen versturen we geen diepvriesvoeding met een pakketjesdienst.
Pakketten worden direct opgestuurd na betaling (zie betaalmethode). Leveringskost bedraagt 14,90€

5.6. Afhaling van  bestelde producten te Aartselaar.

U kan uw bestelling in onze winkel te Aartselaar komen afhalen. U kan uw betaling online verrichten of in onze winkel. Wij zetten uw bestelling dezelfde dag nog klaar indien alles op stock is.
Grootverbruiksprijzen worden enkel gehanteerd bij afhaling in onze winkel.
We zijn open van dinsdag 10h tot 18h, woensdag 10h tot 18h donderdag van 10h tot 20h, vrijdag van 10h tot 18h en zaterdag van 10h tot 16h

5.7.Levering aan huis met eigen leverings-dienst


Onze Diepvriesproducten worden ENKEL door onze eigen dienst geleverd. De producten worden geleverd in een grote koelbox. Zo garanderen wij dat deze de correcte temperatuur hebben bij levering. Om praktische redenen leveren wij enkel op zaterdag tussen 7u en 15u . Opgelet,  U kan uw betaling online afhandelen of u kan cash of met de kaart betalen aan de chauffeur. Onze levering aan huis is een gratis service die we aanbieden.(let op enkel van toepassing in de zones waar we leveren.

Zone A elke week word er geleverd (gratis vanaf 40€)

Zone B laatste zaterdag van de maand (gratis vanaf 70€)

Valt u buiten onze zone dan kan u ook profiteren van deze service, contacteer ons hiervoor

Klik hier om onze zones te raadplegen

5.8. Levering aan huis met koerierdienst

Onze externe partner bezorgd uw pakket dezelfde dag (besteld voor 11h)

Levering zelfde dag (tot 3 km van Aartselaar 10€

Levering zelfde dag (tot 10 km van Aartselaar 12€

Levering zelfde dag (tot 20 km van Aartselaar) 15€

Levering zelfde dag (tot 50 km van Aartselaar) 19€6. Verzakingsrecht

6.1 Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop via de webshop door natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, deze producten verwerven of gebruiken.

7. Privacy

7.1 Wanneer u via onze website bestelt, hebben wij natuurlijk een aantal gegevens van u nodig. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij uw bestelling afhandelen en u op de hoogte houden van de status van uw bestelling. De persoonlijke gegevens die u invult worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw bestellingen en voor het versturen van nieuwigheden en informatie over ons bedrijf.

7.2 De verkoper leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.

7.3 De verkoper verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

7.4 U kan steeds uw gegevens aanpassen in uw account.
HondenTrimSalon Fleur geeft gegevens van klanten nooit door en verkoopt of verhuurt deze niet aan derden.

Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

8. Cadeaubon

8.1 deze bon is geldig voor de aankoop van producten en het trimsalon.
De cadeaubon word niet omgeruild in contanten. 1 jaar geldig na aankoop en kan verspreid worden over verschillende aankopen.

9. Toepasselijk recht


9.1 De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.

9.2 Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.

10. Het Recht van Retour

10.1 Nadat de klant de door hem bestelde producten heeft ontvangen, heeft hij de bevoegdheid om binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de onderliggende overeenkomst met hondentrimsalon fleur te ontbinden.

10.2 Indien de klant de overeenkomst op grond van artikel wenst te ontbinden, dient de klant dit via e-mail aan HondenTrimSalon Fleur te laten weten. De klant neemt de kosten voor het terugsturen van de producten op zich.

10.3. behoudt zich steeds het recht om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten.
Dit geldt in volgende gevallen:

- het product werd door de klant beschadigd
- wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds geopend of gebruikt zijn
- wanneer er een korting gegeven werd op de verzendkosten en deze korting door het aftrekken van de geretourneerde goederen (gedeeltelijk) niet van toepassing is
-is niet van toepassing op diepvriesproducten


11. Garantie.

11.1 HondenTrimSalon Fleur staat garant voor de deugdelijkheid en goede werking van de producten of dienst.
Eventuele gebreken dienen binnen de wettelijke termijn te worden verholpen. De onderneming mag
de klant niet doorsturen naar derden, geen gemaakte kosten doorberekenen, garantie (op
afgeprijsde producten) uitsluiten of de consument onderzoekskosten laten betalen.
11.2 HondenTrimSaolon Fleur kan niet aansprakelijk zijn voor de gezondheidstoestand van uw hon/kat door onze producten


12. Grootverbruiksprijzen

Deze zijn enkel van toepassing bij afhaling van de producten in de winkel.
Deze zijn niet van toepassing bij levering van de diepvriesproducten.


13. Copyright


Niets van deze site mag zonder toestemming vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

14.klachten

Bij klachten kan u terecht op info@hondentrimfleur.be of 0474/62.92.95

17. Promoties

Promoties en grootverbruiksprijzen kunnen niet gecombineerd worden met andere voordelen of promoties


16. Bedrijfsgegevens

HondenTrimSalon Fleur
laar 13
2630 Aartselaar
info@hondentrimfleur.be

B.T.W.-BE-0825.574.522